Xian Attractions

Your location: Home: Xian attractions:


Xian Attractions
Bell Tower
Big Wild Goose Pagoda
Drum Tower
Famen Temple
Forest of the Stone Steles Museum
Hua Mountain
HuaQing Hot Spring
Maoling Mausoleum
Qianling Museum
Terra Cotta Warrior and Horses
Shaanxi History Museum
The Tang Dynasty Dinner Show
Tomb of Huo Qubing
Xian City Wall
Xianyang Museum
Ba Xian An Monastery
Banpo Museum
Cuihua Mountain
DaTang Furongyuan (Tang Paradise)
Daxingshan Temple
Great Mosque,
Hanyangling Mausoleum,
Mausoleum of QinShiHuang,
Qinglong Temple(Green Dragon Temple)
Straw Hut Temple,
Tai Bai Mountain,
Tang dynasty Arts Museum,
Tomb of Crown Prince YiDe,
Tomb of Crown Prince ZhangHuai,
Tomb of Princess Yongtai,
Western Zhou Chariot Burial Pit,
Xiangji Temple,
Xiaoyan Ta(Small Wild Goose Pagoda),
Xingjiao Temple,
Zhaoling Mausoleum

 

 


Home , Xian introduction, Xian Attractions, Xian 5 star hotel, Xian 4 star hotel, Xian custom, Xian festival, Amusement in Xian, local story , Xian typical artworks , Xian local products, Xian local snacks, General transportation, Xian climate, links